Healthy Body Image In Applicants To Wellness Center

Authors

  • Bülent ÖNGÖREN Dr.Öğr.Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Seydikemer Uyg.Bil.Y.O., Sosyal Hizmet Bölümü bulentongoren@mu.edu.tr orcid.org/0000-0003-1288-0765
  • Zafer DURDU Doçent Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü zaferdurdu@mu.edu.tr orcid.org/0000-0002-0573-9715

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss4pp819-837

Keywords:

Medical Sociology, Body İmage, Welness Center, Obesity

Abstract

Objective: Today, healthy life, non-disease, chronic disease coexistence, appropriate eating habits are defined as wide enough to include sports, cosmetics, skin care and even fashion. For this reason, the measurements of the body and their changes are considered as criteria of healthy life, and their perception by the society and the individual determines the body image. The study tries to reveal the image of a healthy body by evaluating the elements of healthy life from a socio-demographic perspective. Methods: In order to measure healthy life, sociodemographic data, Body Mass Index, Waist Circumference, Bioelectrical Impedance Analysis, eating habits, movement level, sports or exercise habits and some blood values ​​were used in the study. 2773 people who applied to the Healthy Life Centers (SHM) in Muğla province in 2016 were evaluated. The research is a retrospective study. Results: It was determined that the applicants to SHM are at high risk or obese in terms of waist circumference and BMI. Clients walk less than 30 minutes during the day, but remain still for an average of 6 hours. The fact that the family members are obese indicates the presence of similar trends in others. Conclusion: Total fat ratios and decrease in body weights of the clients are the positive contribution of SHMs to individuals. Regular follow-up of fatty SHMs causes normalization in their images and enables physiological changes.

References

Öngören B. (2011). Fizyolojik, sosyal ve kültürel açılardan sağlıklı beden imgesi, (Muğla örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aytaç K., (2015). Sağlık-hastalığın toplumsal kökenleri ve sağlık sosyolojisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 231-250.

Nazlı A., (2004). Sapmanın tıpsallaştırılması ve tıbbın toplumsal normaliteyi sağlama işlevi. Sosyoloji Dergisi, 14, 115–132

Conrad P., (1992). Medicalization and social control. Annual Review Of Sociology, 18, 209-232

Foucault M., (1995). Deliliğin Tarihi. Ankara, İmge Yayınevi

O’Neil J., (2008). Disiplin toplumu;Weber’den Foucault’a. Doğu Batı Dergisi Şiddet Sayısı, 43,233-242

Featherstone M., (2010). Body, image and affect in consumer culture. Body&Society, 1(1), 1-126

Tiggemann M., (2003). Body İmage Across The Adult Life Span, Stability And Change. Body Image, 1(1), 29-41

Dedeoğlu A, Savaşçı İ., (2005). Tüketim kültüründe beden güzelliği ve yemek yeme arzuları, kadınların tüketim pratiklerine yansıması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1-2), 77-88.

Bocock R., (1997). Tüketim. Ankara, Dost Yayınları

Yücecan S., (2008). Optimal Beslenme. Ankara. Sağlık Bakanlığı Yayın No, 726

Kuyumcu G., (2007). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Vücut Kitle İndeksi ve Bazı İlişkili Etmenler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi

Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı, (2010). Sağlık Bakanlığı. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara. Yayın No, 773

Aslan SH., (2001). Beden imgesi ve yeme davranışı bozuklukları ile medya ilişkisi. Düşünen Adam, 14(1), 41-47

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, (2013). Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Yayın No, 773

Karakas S, Taser F, Yıldız Y, Köse H., (2005). Tıp fakültesi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde biyoelektriksel impedans analiz yöntemi ile vücut kompozisyonlarının karşılaştırılması. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 5–9

Mucci N., (2013). Global obesity and the changing materiality of food. Insight and Inquiry, 6(1), 84-104

Onat A., (2003). Obezitenin Türkiye'de kardiyovasküler hastalıklar üzerindeki etkileri. Turk Kardiyol Dern Ars, 31(5), 279-289

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA-2010), 2014, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Yayın No, 931

Kaya H, Özçelik O., (2009). Vücut bileşimlerinin değerlendirilmesinde vücut kitle indeksi ve biyoelektrik impedans analiz metodlarının etkinliğinin yaş ve cinsiyete göre karşılaştırılması. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg, 23(1), 1-5

Öngören B., (2015). Sosyolojik açıdan sağlıklı beden imgesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Bahar/Spring-34, 25-45

Pekcan G., (2008). Beslenme Durumunun Saptanması. Sağlık Bakanlığı Yayın No, 726

Tang JL, Armitage JM, Lancaster T, Silagy CA, Fowler GH, Neil HAW., (1998). Systematic review of dietary intervention trials to lower blood total cholesterol in free-living subjects. BMJ, 316, 1213

Aslan M, Aydemir İ., (2020). Sağlık çalışanlarının uyku kalitesi ve fiziksel aktivite durumlarının BKI ile ilişkisinin belirlenmesi. Turkiye Klinikleri J Health Sci, 5(1), 1-9

Aslan M, Aydemir İ., (2019). Relationship between emotional appetite, eating attitudes, sleep quality, and body mass index in healthcare workers, a multi-centre study. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 9(3), 346-353

Arner P., (2000), Obesity–a genetic disease of adipose tissue? British Journal of Nutrition, 83(1), 9–16

Ünal B, Ergör G., (2013). Türkiye Kronik Hastalıklar Ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması. Sağlık Bakanlığı Yayın No, 909

Çayır A, Atak N, Köse SK., (2011). Beslenme ve diyet kliniğine başvuranlarda obezite durumu ve etkili faktörlerin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 64(1), 13-19

Boşnak M, Sağlam M, İnce DÜ, Arıkan H. Savcı S., (2008). Şeker Hastalığı Ve Egzersiz, Sağlık Bakanlığı Yayın No, 730

Işıldak M, Güven GS, Gürlek A. (2004). Metabolik sendrom ve insülin direnci. Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 96-99

Schwartz MB, Brownell KD. (2004). Obesity and body image. Body Image, 1, 43–56

Published

2020-12-23

How to Cite

ÖNGÖREN, B., & DURDU, Z. (2020). Healthy Body Image In Applicants To Wellness Center. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(4), 819-837. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss4pp819-837

Issue

Section

Articles