A Research on Relationship Between Mobbing, Whistleblowing and Organizational Identification in Organizations: Example of Trainee Lawyers

Authors

  • Ayça GÜZEL ÖZBEK Anadolu University
  • Cansu ŞENGÜL Anadolu Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD, Eskişehir cansusengul@anadolu.edu.tr

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss3pp556-574

Keywords:

Mobbing, Organizational Identification, Whistleblowing, Cantidate Lawyer

Abstract

In organizations, mobbing is one of the major problems that has been tried to prevent for many years. Mobbing, which is a systematic bullying behavior, causes serious problems especially in individuals at the beginning of the working life. In the internship period, which is planned to start the profession with better equipped candidates, the candidates' perceptions of the newly entered organization are also important. These perceptions play a role in developing a perspective that will enable the lawyer to identify with his organization and to express his/her problems in the organization.

In this study, it was aimed to investigate the relationship between candidate lawyers' mobbing perceptions and organizational identification and whistleblowing behaviors. According to the results of the research, it was revealed that the candidate lawyers thought that the courthouse employees and the lawyers with whom they had internships applied mobbing to them. But, in accordance with the literatüre in Turkey; there was no significant relationship between mobbing and whistleblowing and identification.

References

Aiello, A., Dientinger, P., Nardella,C., Bonafede, M. (2008), A Tool for Assessing the Risk of Mobbing in Organizational Environments: The “Val.Mob.” Scale, Prevention Today, 3: 9– 24.

Ashforth, B.E. and Mael, F. (1989). “Social Identity Theory and the Organizations”, Academy of Management Review, 14, 20-39.

Aydın, U. (2003). İş Hukuku Açısından İşçinin Bilgi Uçurması (Whistleblowing). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), ss.79-100.

Bilçin, T. A. K., ve Çiftçioğlu, A. (2009). Algılanan Örgütsel Prestij ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (18), ss.100-116.

Celep, C., ve Konaklı, T. (2012). Bilgi Uçurma: Eğitim Örgütlerinde Etik ve Kural Dışı Uygulamalara Yönelik Bir Tepki/Whistleblowing: A Response to Unethical and Illegitimate Practices in Educational Organizations. e-international Journal of Educational Research, 3(4).

Coskuner, S , Costur, R , Bayhan-Karapınar, P , Camgoz, S , Ceylan, S , Demırtas-Zorbaz, S , Aktas, E , Cıffılız, G . (2018). Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence from a Higher Education Institution. Eurasian Journal of Educational Research , 18 (73) , 19-40 .

Demirtaş, Ö. (2014). Isyerlerinde olumsuz durumlari ifsa etmenin etik iklim üzerindeki etkisi: Yildirma algisinin moderatör rolüİstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 43, 1, 136-156

Demirtaş, Ö. (2014). İşyerlerinde olumsuz durumları ifşa etmenin etik iklim üzerindeki etkisi: Yıldırma algısının moderatör rolü. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 43(1).

Freud, S. (2016). Grup Psikolojisi ve Ego Analizi (H.İlhan, çev.). Ankara: Yason Yayınları.

Gautam, T., R. Van Dıck. Ve U. Wagner. “Organizational Identification and Organizational Commitment: Distinct Aspects of Two Related Concepts”, Asian Journal of Social Psychology, 7, 2004, 301 – 315.

Gerçek, H. (2005). Mühendislikte Etik Sorunların Ele Verilmesi. Bilimsel Madencilik Dergisi, 44(4), 29-38.

Hall, D. T., Schneider, B. and Nygren H. T. (1970). Personal Factors in Organizational Identification. Administrative Science Quarterly, 15(2). Ss.176-190.

Islam, T. vd. (2018). Employees' Response to CSR: Role of Organizational Identification and Organizational Trust. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences 12(1), ss.153-166.

İşcan, Ö. F. (2006). Dönüştürücü/Etkileşimci Liderlik Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (11), ss.160-177

Jubb, P. B. (1999). Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation. Journal of Business Ethics, 21(1), ss.77-94.

Kassing, J.W. (2000). Exploring the Relationship between Workplace Freedom of Speech, Organizational Identification, and Employee Dissent, Communication Research Reports, 17(4), p, 387-396.

Keleş, H.N. ve Kiral Ozkan, T. (2015).Relationship Between Organizatıonal Identification And Whistleblowing.Research Journal Of Business And Management. RJBM (2015), Vol.2(4), ss. 498-506.

Kırel, Ç. (2007). Örgütlerde Mobbing Yönetiminde Destekleyici ve Risk Azaltıcı Öneriler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Unıversıty Journal of Socıal Scıences 7(2), ss.317-334.

Kırkbeşoğlu, E. ve Kalemci Tüzün, İ. (2009). Bireycilik - Toplulukçuluk İkileminde Mesleki Özdeşleşme ve Örgütsel Özdeşleşme Ayrımı. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), ss.1-8.

Laleoğlu, A. ve Özmete, E. (2013), Mobbing Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Sosyal Politika Çalışmaları Yıl: 13 Sayı: 31 Temmuz-Aralık 2013, 9-31.

Liu, Y., Zhao, S., Li, R., Zhou, L. And Tian, F. (2016) The relationship between organizational identification and internal whistle-blowing: the joint moderating effects of perceived ethical climate and proactive personality. Rev Manag Sci (2018) 12:113–134.

Mael, F. ve Ashforth, B. E. (1992). Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), ss.130-123.

Nart, S, vd. (2018). The Relationship of Diversity Management and Servant Leadership with Organizational Identification and Creativity in Multinational Enterprises. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 55(637) 31-47.

Özler, D. E., Şahin, M. D., ve Atalay, C. G. (2010). Teorik Bir Çerçevede Whistleblowing-Etik Anlayışı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2).

Özler, D. E., Şahin, M. D., ve Atalay, C. G. (2010). Teorik bir çerçevede whistleblowing-etik anlayışı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2).

Park, H., Blenkinsopp, J., Oktem, M. K. ve Omurgonulsen, U. (2008). Cultural Orientation and Attitudes Toward Different From of Whistleblowing: A Comparison of South Korea, Turkey and the U.K. Journal of Business Ethics, 82, 929-939.

Park, H., Rehg, M. T. ve Lee, D. (2005). The Influence of Confucian Ethics and Collectivisim on Whistleblowing Intentions: A Study of South Korean Public Employee. Journal Business Ethics, 58, 387-403.

Polat, M. ve Meyda, C.H. (2011). Örgüt Kültürü Bağlamında Güç Eğilimi Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25(1).

Sağyan, S. (2011). Whistleblowing ve Örgütsel Etik İklimi İlişkisi Üzerine Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Saygan, S., ve Bedük, A. (2013). Ahlaki Olmayan Davranişlarin Duyurulmasi (Whistleblowing) Ve Etik İklimi İlişkisi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1).

Sökmen, A. ve Bıyık, Y. (2016) Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi-Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9(2), ss.221-227.

Taş, F. (2015). Kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışan hemşirelerin izharcılık (whistleblowing) tutumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 34-54.

Turunç, Ö., ve Çelik, M. (2010). Çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 183-206.

Tüzün, İ. K. (2006). Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi: Uygulamalı bir çalışma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tüzün, İ. K., ve Çağlar, İ. (2008). Örgütsel Özdeşleşme Kavrami ve İletişim Etkinliği İlişkisi. Journal of Yaşar University, 3(9), ss.1011-1027.

Whetten, D. A. ve Godfrey, P. C. (1998) Identity in Organizations: Building Theory Through Conversations. New York: SAGE Publication

Published

2020-09-03

How to Cite

GÜZEL ÖZBEK, A., & ŞENGÜL, C. (2020). A Research on Relationship Between Mobbing, Whistleblowing and Organizational Identification in Organizations: Example of Trainee Lawyers. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(3), 556-574. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss3pp556-574

Issue

Section

Articles