The “1953 Kindergarten Education Program” within Development Process of Preschool Education Programs

Authors

  • Fethi TURAN Yrd. Doç. Dr., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. e-mail: fturan@ciu.edu.tr Orcid: 0000-0001-8053-3795

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol8iss1pp1-36

Keywords:

The 1953 kindergarten education program, program development, program elements, document analysis, descriptive analysis

Abstract

This study aims to introduce the 1953 Kindergarten Education Program which has not been known sufficiently within historical development of preschool education programs in Turkey, to include it in the related literature and thus, to enrich the basis of preschool education program development process. Among qualitative research methods, the document analysis method was used in the study. This method includes analysis of written materials that comprise information about the targeted case/cases for investigation (Yıldırım & Şimşek, 2006). The “descriptive analysis” in which conceptual structure had previously been determined clearly was adopted. The “Preschool Education Program Descriptive Analysis Form” which was developed by the researcher during analysis was used. The 1953 Kindergarten Education Program was introduced based on the elements of preschool education programs (child's developmental features, goal, content, educational status, assessment and family involvement).  

According to the study results, the Preschool Education Program was negotiated and accepted in the 5th National Education Council of Turkey gathered in 1953 and was published for application by the Ministry of National Education. The program was supported by two guidebooks based on the needs. The study results indicated that developmental features of children and age groups are considered in the 1953 Kindergarten Education Program, targets are determined, the content and educational status are satisfied, evaluation of children, teacher and parents is ensured and family involvement is cared. Thus, the 1953 Kindergarten Education Program can also be included objectively while investigating developmental process of preschool education programs. 

References

KAYNAKLAR

Akınoğlu, O. (2005). Türkiye’de uygulanan ve Değişen Eğitim Programlarının Psikolojik Temelleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 22, 31-46

Aktan, O., Akkutay, Ü. (2014). OECD Ülkelerinde ve Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim. Asya Öğretim Dergisi www.e-aji.com [Asian Journal of Instruction] e-ISSN:2148-2659. (1), 64-79.

Akyüz, Y.(1996). Anaokullarının Türkiye’de Kuruluş ve Gelişim Tarihçesi. Millî Eğitim Dergisi, 132, 7-13.

Akyüz, Y. (2003). Cumhuriyete Gelinceye Kadar İlköğretim Tarihçesine Kısa Bir Bakış. Türkiye’de İlköğretimin (Dünü, Bugünü, Yarını) içinde (s. 5-21). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Akyüz, Y. (2014). Anaokullarının Osmanlı’da İlk Programları ve Ders Uygulamaları ile Yaratıcı Dramanın İlk İzleri, Aklın ve Bilimin Aydınlığında Eğitim Dergisi, 51, 19-24.

Albrecht, K., Miller, L. G. (2004). The Compherensive Preschool Curriculum. Maryland.

Alisinanoğlu, F., Bay, B. (2007). Okul Öncesi Eğitim Programları’nın Tarihsel Gelişimi.16. Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-7 Eylül. Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Tokat.

Arslan, (2005). Avrupa Birliği Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitimin Gelişimi ve Mevcut Durum. Milli Eğitim Dergisi, 33, 167.

Altay, S., İra, N., Ünal Bozan, E. Yenal, H. (2011). Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Milli Eğitim Şuralarında Okul Öncesi Eğitim ve Bugünkü Durumu. E-jurnal of New World Sciences Akademy, 6 (1), 660-672.

Aral, N., Kadan, G. (2018). 2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında

incelenmesi, Journal of Early Childhood Studies, 2(1), 113-131.

Arhan, S., Gültekin, İ. (2013). Türkçe Dersi İlköğretim Programlarında Benimsenen Tematik Yaklaşımın Metin Seçimine Etkileri Yönünden Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. Yaz, 199-531.

Aslan, M. Uygun, N. (2019). Okul Öncesi Eğitim Programının Stufflebeam’in Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (BGSÜ) Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 44(200) 229-251.

Atlı, S., Baran, G. (2017). II. Meşrutiyet Dönemi’nden Günümüze Okul Öncesi Eğitim Programlarında ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarında okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, Özel Sayı 2.

Aytaç, K. (1998). Avrupa Eğitim Tarihi. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı.

Babaroğlu, A.(2018). Eğitim Ortamları Açısından Okul Öncesi Eğitim Kurumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1313-1330.

Balcı, A., Gündoğdu, K. ve Çelik, N. (2012). Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 10-24.

Başal, H. A. (1998). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.

Başaran, İ.E. (1998). Eğitime giriş. Ankara: Umut Yayım Dağıtım.

Başaran, S. T., Ulubey, Ö. (2018). 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(2), 1-38

Bilen, M. (2006). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Büyükkaragöz, S. (1997). Program Geliştirme “Kaynak Metinler”. Konya: Öz Eğitim Yayınları.

Büyükkaragöz, S., Çivi, C. (1999). Genel Öğretim Metodları “Öğretimde Planlama Uygulama. İstanbul: Beta Yayınları.

Can Gül, Ş. (2009). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının 2006 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirme Unsuruna Yönelik Görüş ve Davranışlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Choi, J. (2013). Türkiye’de ve Güney Kore’de Okul Öncesi Eğitimin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Cicioğlu, H. (1985). Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Ortaöğretim (Tarihi Gelişimi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Çelik, M., Gündoğdu, K. (2007). Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Tarihsel Gelişimi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(16), 172-190.

Demirel, Ö. (1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: PegemA Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2005). Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme Öğretme Sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Deniz Kan, Ü. (2007). Okul Öncesi Eğitimde Değerlendirme Aracı Olarak Portfolyo Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 169-178.

Dilek, H., Duman, T. (2014). 2006 Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 143-158.

Dilek, H. (2016). T.C. MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile 2006 programının karşılaştırılması. (Editör: Özcan Demirel-Serkan Dinçer) Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı içinde, s.585-604. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Dirim A. (2004). Kız Meslek Liseleri İçin Okul Öncesi Eğitimi. Istanbul: Esin Yayınevi.

Durmuşçelebi, M., Akkaya, D. (2011). 2006 Okulöncesi Eğitim Programının Uygulanmasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(31), 255-272.

Düşek, G. (2008). 2006 Yılında Uygulamaya Konulan Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkında İlköğretim Müfettişleri, Okul Öncesi Eğitim Veren Kurum Müdürleri ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Ordu İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Düşek, G., Dönmez, B. (2012). Türkiye’de Yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Programları. Mesleki Bilimler Dergisi, 1(1), 68 -75.

Eğmir, E. (2019). Öğretmen Eğitiminde Yansıtıcı Düşünme Uygulamalarına İlişkin Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların Analizi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 194-212.

Erdem, M. (1995). İçerik Sentezleme Stratejilerinin Erişiye Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11, 111-117.

Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ertürk, S. (1984). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Ltd. Şti.

Ergün, M., (1996). İkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), Ankara: Ocak Yayınları.

Erdem, A. R. (2013). Öğretmen Yetiştirmenin Bugünü ve Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Fichter, J. (2002). Sosyoloji Nedir. (N. Çelebi, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Genç, Ş. (1987). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Programları. YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri içinde. (s.13-29) Antalya 7-12 Eylül. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama.

Gelen, İ.,Beyazıt, N. (2007). Eski ve Yeni İlköğretim Programları İle İlgili Çeşitli Görüşlerin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 51, 457-476.

Gelişli, Y., Yazıcı, E. (2012). Türkiye’de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programlarının Tarihsel Süreç İçerisinde Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 85-93.

Genç, S. (1997). Anasınıfı Öğretmenlerinin Eğitim Programından Yararlanma Derecesi ve Nedenlerinin Araştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Gözütok, F. D. (1998). Program Hazırlama ve Geliştirme. İlköğretim Müfettişleri Semineri Ders Notları içinde (s. 8-19). Ankara: A.Ü. EBF Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Güdek, M. (2012). Modernleşme Döneminde Osmanlı’da Çocuk Eğitimi ve Literatürü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Güler, D. S. (2001). 4.5.6. Yaş Okul Öncesi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Gürkan, T. (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulama Rehberi Ne yapıyorum? Neden Yapıyorum? Asıl Yapmalıyım?içinde (s.79-98) IV. Bölüm Okul Öncesi Eğitim Programının Temel Özellikleri. İstanbul: YA-PA Yayınları.

Hirsh, R.A. (2004). Early childhood Curriculum. Incorporating multiple intelligences, developmentally appropriate practice, and play. Boston.

Işıkoğlu, N. (2009). Çocukları Tanıma Teknikleri Ders Notları, (Teksir), Eğitim Fakültesi.

Kandır, A. (2001). Okul Öncesi Eğitim Programlarının Hazırlanması. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı 2001-2002 Ders Yılı Rehber Kitaplar Dizisi. İstanbul. YA-PA Yayınları.

Kandır, A., Özbey, Z., İnal, G. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Program (1) Kurumsal Temeller. İstanbul: Morpa.

Kandır, A., Yazıcı, E. (2016). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Okuma Yazma Becerilerinin Gelişimi Yönünden Değerlendirilmesi. GEFAD/GUJGEF 36(3), 451-488.

Kantarcıoğlu, S. (1973). Anaokulunda Eğitim. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Kantarcıoğlu, S. (1998). Anaokulunda Eğitim. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Karacaoğlu, Ö. C. (2004). Eğitimi ve Eğitimde Program Geliştirmeyi Etkileyen Gelişmelere Genel Bir Bakış. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 91-109.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kılıçkaya, A., Zelyurt, H. (2015). Okul Öncesi Programlarında Özel Gereksinimli Bireylerin Yer Alma Durumlarının İncelenmesi (1989-2013). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 4, 200-212.

Koçak, (2000). Okul Öncesi Dönemde Türkçe Dil Eğitim Programı ve Uygulamalar. Selçuk Üniversitesi Anaokulu /Anasınıfı Öğretmen El Kitabı. S. 116-132. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama.

Köksal, O., Balaban Doğal, A., Duman, A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. International Journal of Social Science Studies, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3395, 46, 379-394

Kuru, N., Akman, B. (2019). Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Aracı Olarak Pedagojik Dokümantasyon. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 935-949.

Kuyumcu, A., Erdoğan, T. (2008). Yükseköğretimin Toplumsal Değişmeye Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 35, 240-250.

Küçükahmet, L. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınevi.

MEB. (1963). Ana Okulları Kılavuzu. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (1970). Anaokulları Kılavuzu 1969. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (1966). Program Taslağı ile İlgili Açıklamalar ve Örnekler. Ankara: Ayyıldız Matbaası A. Ş.

MEB. (1988). Cumhuriyet Döneminde Türk Milli Eğitim Sistemindeki Gelişmeler (1923-1988). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (1989a). T.C. MEB Tebliğler Dergisi. Milli Eğitim Basımevi: Ankara.

MEB. (1989b). Okul Öncesi Öğretmen Kılavuz Kitabı. Milli Eğitim Basımevi: İstanbul.

MEB. (1994). Okul Öncesi Eğitim Programları Kreş, Anaokulu Anasınıfı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (2002). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB, (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı.(36-72 Aylık Çocuklar İçin). Ankara: MEB Basımevi.

MEB. (2010a). Geçmişten Geleceğe Okul Öncesi Eğitim. Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü. Ankara.

MEB. (2010b). İlköğretim Okullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (2011). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi-Erken Çocukluk Eğitiminde Temel İlkeler.

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller Erişim Tarihi: 27.03.2019.

MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara.

MEV. (1953). Anaokulları Yönetmeliği ve Programı. Millî Eğitim Basımevi.

Oktay, A. (1989 " Türkiye'de Okulöncesi Eğitim". İnönü Ünv. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu Bildiriler. Mayıs 1989.

Oktay, A., Unutkan, Ö. P. (2006). Okul Öncesi Eğitimi Etkileyen Temel Görüşler. Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulama Rehberi Ne yapıyorum? Neden Yapıyorum? Nasıl Yapmalıyım? içinde ( 9-32), İstanbul: YA-PA Yayınları.

Örücü, D , Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin Gözünden Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Akademik Durumu: Nitel Bir Analiz. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2) , 167-197.

Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme Ve Türkiye’de Eğitim Programların Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. VI, (II),126-149.

Özsırkıntı, D., Akay, C., Bolat, E. Y. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15,(1), 313-331.

Parlakyıldız, B. (2014), Okulöncesi Eğitim Alan ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Başarılarının Karşılaştırılması. İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 107-124

Pökön A. (2003) Fransa ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sabancı, A., Altun, M., Uçar Altun, S. (2018). Problems Encountered in Pre-School Education According to the Views of School Managers, Teachers and Parents. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(2), 339-385 doi: 10.14527/kuey.2018.009.

Sağlam, M., Aral, N. (2016). Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Çocukluk Kavramları. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, Aralık, (2), 43-56.

Sapsağlam, Ö. (2013). Değerlendirme Boyutuyla Okul Öncesi Eğitim Programları(1952-2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 63-73.

Schreglmann, S. (2016). Türkiye’de Program Geliştirme Konusu İle İlgili Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi. The Journal of International Social Research, 9(43), 1492-1500.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim Programı Hangi Yeterlikleri Kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (Kuramdan Uygulamaya). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Sönmez, V. (2012). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. (Genişletilmiş 17. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Strauss, A. ve Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc.

Sucuoğlu, B. Kargın, T. (2010). İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları. Ankara: Kök Yayıncılık.

Şahin, M., Tokdemir, M. A. (2011). II. Meşrutiyet Döneminde Eğitimde Yaşanan Gelişmeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9 (4), 851-876.

Şıvgın, N. (2005). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Eğitim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Denizli ili Örneği). Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Tan, Ş., Kayabaşı, Y., Erdoğan, A. (2002). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık.

Taner Derman, M., Başal, H. A. (2010). Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler The Journal of International Social Research, 3(11), 560-570.

Tezel Şahin, F., Özyürek, A. (2011). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı. İstanbul: Morpa.

Tok, E. (2016). Okul öncesi eğitimde eğitim ortamları. G. Uyanık (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş içinde, (s.162-177), Ankara: Pegem Akademi.

Tuğrul, B. (2005). Çocuğun Gelişiminde Anaokulu Eğitiminin Önemi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 6(62), 1-3.

Tuncer, B. (2015). Okul Öncesi Eğitimdeki Çağdaş Yaklaşımların İncelenmesi ve MEB Okul Öncesi Programıyla Karşılaştırılması. Internatıonal Journal Of Fıeld Educatıon, 1(2), 39-58.

Turan, F. (2004). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Programının Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Yıl:32, 162, 109-125.

Turgut, H. (2007). Scientific Literacy For All.Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40 (2), 233-256.

Tükel, A. (2017). 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Türk, İ. C. (2011). Osmanlı’da Okul Öncesi Eğitim. Milli Eğitim Dergisi, Güz, 192, 160-173.

Ural, O., Ramazan, M. O. (2011). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri içinde. S. Özdemir, H. Bacanlı, Murat Sözer (Ed.). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü. 11-56. TED Yayınları.

Ünver, G., Erdamar, G. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Eğitimi Programları Geliştirme Sürecine Katkıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 215-234.

Üstünoğlu Ü. (1987). Okulöncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Öğretim Yöntemi İle Yetiştirilmesine Yönelik Program Modeli. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 107.

Varış, F. (1994). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Alkım Yayınları.

Varış, F. (1988). Program Geliştirme. Teori ve Teknikler (4. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 157.

Yakar, A . (2016). Geleceğin Eğitimi Üzerine Program Ve Tasarım Modeli Önerileri: “Yaşamsal Eğitim Programları” ve “Yaşamsal Öğretim Tasarımları” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 1-15.

Yazıcıoğlu, T. (2018). Kaynaştırma Uygulamalarının Tarihsel Süreci ve Türkiye’de Uygulanan Kaynaştırma Modelleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 8. 92-110.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, N. ( ? ). Anaokulu Öğretmeninin El Kitabı. YA-PA Yayınları, İstanbul.

Yılmaz, H., Sünbül, A. M. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Konya: Çizgi Kitapevi.

Yüksel, S. (1998). Okul Temelli Program Geliştirme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(4). 513-525.

Yüksel, G. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Gelişim Alanları, Gelişim Alanlarının İşaretçisi Olan İhtiyaçlar ve Geliştirilmesi Gereken Beceriler: Bu Süreçte Rehber Öğretmenin İşlevleri:Kurumsa Bir İnceleme. Milli Eğitim Dergisi. Güz. 159.

Zembat, R. (2005). Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. İstanbul: Morpa Yayınları.

Published

2021-04-03

How to Cite

TURAN, F. (2021). The “1953 Kindergarten Education Program” within Development Process of Preschool Education Programs. International Journal of Social, Political and Economic Research, 8(1), 1-36. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol8iss1pp1-36

Issue

Section

Articles