Analysis of the Objectives and Teacher Practices in Preschool Curriculum in Terms of Revised Bloom’s Taxonomy

Authors

  • Seyat Polat Wechingen, Germany
  • Fethi Turan Cyprus İnternational University, Cyprus,

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp292-310

Keywords:

Bloom taxonomy, preschool curriculum, learning objectives

Abstract

The aim of the study is to investigate the learning objectives and teacher practices in the preschool curriculum implemented in the 2013-2014 academic year in terms of the revised Bloom’s taxonomy. Case study design of the qualitative research methods is used in the study. In collecting research data, convenience sampling method of purposive sampling is used. For this purpose, planned classroom practices of five teachers in a private primary school were observed, and then the same teachers were interviewed. Additionally, the learning objectives of the preschool curriculum in 2013 are examined. Teacher observation and interview forms are used to collect the data. Descriptive content analysis is conducted using “QSR NVivo 10” and “Microsoft Excel 2010” software in the analysis of the research data. The study results indicate that learning objectives in the preschool curriculum were gathered at the knowledge level, that teacher practices supported this finding, but that the results obtained in the interviews did not support this finding.

References

Adams, E. E. (2015). Bloom’s taxonomy of cognitive learning objectives, J Med Lib Assoc. 103(3). 152-153.

Akpınar, B. (2015). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Data Yayınları.

Amer, A. (2006). Reflections on Bloom’s revised taxonumy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 4/8, 213-230.

Anderson, L.W. & Kratwohl, D.R. (2010). Öğrenme öğretme e değerlendirme ile ilgili bir sınıflama. (1. Basım) (Çev. Durmuş Ali Özçelik). Ankara: Pegem Akademi.

Arı, A. (2011). Bloom’un gözden geçirilmiş bilişsel alan taksonomisinin Türkiye’de ve uluslararası alanda kabul görme durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 749-772.

Bekdemir, M. & Selim, Y. (2008). Revize edilmiş Bloom tak¬sonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması. Erzin¬can Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 185-196.

Bümen, N.T. (2006). Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.

Bümen, N.T. (2007). Effects of The Orıgınal Versus Revısed Bloom’s Taxonomy on Lesson Plannıng Skılls: A Turkısh Study Among Pre-Servıce Teachers, Review of Education, 53:439–455. DOI 10.1007/s11159-007-9052-1.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K., Akgün, E., Özcan, E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Çalışkan, M. (2010). Öğrenme stratejileri öğretiminin yürütücü biliş bilgisine, yürütücü biliş becerilerini kullanmaya ve başarıya etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Konya.

Dalak, A. (2015). TEOG sınav soruları ile 8. sınıf öğretim programlarındaki ilgili kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Demirel, Ö. (2010). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi.

Demirel, Ö. (2009). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.

Donnelly, R & Fitzmaurice, M. (200). Designing Modules for Learning. http://www.aishe.org/readings/2005-1/donnelly-fitzmaurice-Designing_Modules_for_Learning.pdf Retrieved 25.10.2015 from.

Dursun, A. (2014). YGS 2013 matematik soruları ile ortaöğretim 9.sınıf matematik sınav sorularının Bloom taksonomisi ve öğretim programına göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ertürk, S. (1984) Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.

Forehand, M. (2005). Bloom’s taxonomy: Orginal and revised. In Emerging Persceptives on Learning, Teaching, and Technology (e-Book). Retrieved 24.10.2015 from http://epltt.coe.uga.edu/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy.

Gezer, M., İ. F. Şahin, Öner Sünkür, M & Meral, E. (2014). 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (3),1, 433-455.

Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (Çeviri Editörleri: Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı: Yayıncılık.

Gökler, Z.S. (2012). İlköğretim İngilizce dersi hedefleri kazanımlarıSBS soruları ve yazılı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirlmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Akman, B& Gülay, H. (2009). Okulöncesi dönemde sosyal beceriler. Ankara: Pegem Akademi.

Karadeniz, A. (2006), Liselerde eleştirel düşünme eğitimi, Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (22. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.

Krathwohl, D.R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. THEORY INTO PRACTICE, 41(4), 212-264.

Küçükahmet, L. (2005). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel.

MEB. (2006). Okulöncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). Ankara: MEB Yayınevi.

MEB. (2013). Okulöncesi eğitim programı. Ankara.

Merriam, S., B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çeviri Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınevi.

Miles, H.,B. & Huberman, A.,M. (1994). Qualitative data analysis, California: Sage Publication.

Narin, N. (2009). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Adana.

Nosich, G. M. (2012). Eleştirel düşünme rehberi. (Çev. Birsel Aybek), Ankara: Anı Yayıncılık.

Oktay, A. (1999). Yaşamın sihirli yılları: okulöncesi dönem. İstanbul: Epsilon.

Özçelik, D.A. (1993). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Paleerı, S.(2015). Settıng objectıves of value educatıon ın constructıvıst approach ın the lıght of revısed Blooms taxonomy (RBT). i-manager’s Journal on School Educational Technology, 10 (3), 7-12.

Paton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (1. Basım). (Çev. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir). Anakara: Pegem Akademi.

Senemoğlu, N. (1998). Gelişim öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. Burdur: Özsen Matbaası.

Semerci, N. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programında yer alan temel becerilerden eleştirel düşünmenin geliştirilmesine yönelik görüşleri, e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5, 1070-1091.

Sönmez, V. (1985). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sünbül, A. M. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri, Konya: Eğitim Yayınevi.

Tarman, B. & Kuran, B. (2015). Examination of the cognitive level of questions in social studies textbooks and the views of teachers based on bloom taxonomy. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 213-222.

Tuğrul, B. (2002). Bloom'un taksonomik süreçlerine etkileşimci taksonomi açısından bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 267-274.

Türk, O. (2014). İrlanda-Kanada-Singapur ile 2013 Türkiye fizik eğitim Programının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Töremen, F. (2013). Eğitim bilimine giriş. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Uyanık. B. G. (2012). Okulöncesinde değerler eğitimi ve etkinlik örnekleri. Ankara: Pegem.

Yeşilpınar, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eleştirel düşünmenin öğretimine yönelik yeterliklerine ilişkin görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurdugül, H. (2013). Ölçme kuramı ve güvenirlik katsayılar, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/Guvenirlik.pdf Retrieved 11.10.2015 from.

Published

2020-06-02

How to Cite

Seyat Polat, & Fethi Turan. (2020). Analysis of the Objectives and Teacher Practices in Preschool Curriculum in Terms of Revised Bloom’s Taxonomy. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 292-310. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp292-310

Issue

Section

Articles