Insecurity Layer, Security Factor: Effects of Refugee Flow and Illegal Immigration on Turkish-Greek Relations

Authors

  • Esma Yavuz Kaplanduran Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Ilişkiler, Yüksek Lisans Öğrencisi,

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp248-271

Keywords:

Refugee and Illegal Immigrants, De-Securitization, Layer of Distrust, Trust Factor, Securitization of Immigration.

Abstract

In this study, the factors that affect Turkish-Greek relations have at first been studied within a historical continuum. The effect of the refugee incident between two countries and its effect on shaping the relations has been scrutinized in detail and at the same time positive and negative sides of refugee influx that occurred after the wart hat took place in Syria have been evaluated. The second part deals with efforts put in place to prevent illegal immigrations. Upon this issue, the effect of the taking back deal made between Europe Union and Turkey over Turkish and Greek coastal waters andl imits have been evaluated. Within the relevant section arguments from both countries over illegal immigrants have been seperately dealt with. Finally in the third section, soft security problems such as immigration and their effect on establishing bilateral relations have been studied and also the layer of distrust that underlies the discussion and shapes the result and also the security factors have been added to the literature.  Some results have been concluded about adding refugee and illegal immigration issues to the problems that occur around territorial waters and the limits and their effects on bilateral relations. Finally it has been emphasized that relevant immigration incident is being used as a tool of trust or distrust.

References

AB Komisyonu Başkanı Juncker’den ‘Türkiye’ Açıklaması. Yayın Tarihi: 02.12.2016. http://www.criturk.com/haber/gundem/ab-komisyonu-baskani-junckerden-turkiye-aciklamasi-2845 (Erişim Tarihi: 22.05.2019).

AB’den Stockholm Programına Onay, Yayın Tarihi: 21.04.2010, https://www.dw.com/tr/abden-stockholm-program%C4%B1na-onay/a-5490646 (Erişim Tarihi: 30.05.2019)

Ağır, B. S. (2011). Güvenlik Kavramını Yeniden Düşünmek: Küreselleşme Kimlik ve Değişen Güvenlik Anlayışı. Güvenlik Stratejileri, 22.

Ağır, O. ve Sezik, M. (2015). Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları, 5(9). https://doi.org/10.20493/bt.96863

Ak, G. (2014). Ege’deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı, Durum ve Etkiler. CTAD, 20.

Akçadağ, E. (2012). Yasadışı Göç ve Türkiye. Bilge Adamlar Kurulu Raporu. Rapor No: 42, İstanbul.

Akkaraca Köse, M. Geri Kabul Anlaşması ve Vizesiz Avrupa: Türkiye’nin Dış Politika Tercihlerini Anlamak. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2). https://doi.org/10.14782/sbd.2015216097

Akkoyunlu E. K.ve Ertan, B. Türkiye’nin Göç Politikası. Türkiye ve Ortadoğu Amme ve İdaresi Enstitüsü.

Aksu, F. (2001). Türk Yunan İlişkileri, İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme. Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi. Araştırma Projeleri Dizisi 2, Ankara Üniversitesi.

Aksu, F. (2003). Türk Yunan İlişkilerinde Güvenlik ve Güven Arttırma Çabaları. Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa ve Türkiye. Cem Karadeli Dergisi. Ayraç Yayınları.

Alasya, F. (1987). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihi. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Alioğlu Çakmak, G. (2018). Avrupalılaşmasının Aşil Tendonu: Göç Politikaları ve Yunanistan Örneği. Mukaddime. Özel Sayı. https://doi.org/10.19059/mukaddime.476661

Altun, A. (2016). AB’nin Vize Politikası Bağlamında Sığınmacıların Durumu ve Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması. International Journal of Academic Value Studies, 2(2): 36-47. https://doi.org/10.23929/javs.62

Anadolu Ajansı (2018).AB’den Geri Kabul Anlaşması Açıklaması. Yayın Tarihi: 08.06.2018, https://www.ntv.com.tr/dunya/abden-geri-kabul-anlasmasi-aciklamasi,7thzdO4XfUqnXe-HqltIdw?_ref=infinite (Erişim Tarihi: 15.05.2019)

Arends, F. M. A (2009). Homeros’tan Hobbes ve Ötesine: “Güvenlik” Kavramının Avrupa Geleneğindeki Boyutları.Uluslararası İlişkiler,6(22).

Arı, K. (2012). Büyük Mübadele: Türkiye’ye Zorunlu Göç(1923-1925). Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Arı, T. (2010). Uluslararası İlişkiler Teorileri. MKM Yayıncılık,Bursa.

Arı, T. (2019). Ege Sorunları ve Türk-Yunan İlişkileri: Son Gelişmeler Işığında Kara Suları ve Hava Sahası Sorunları,http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/468/5378.pdf(Erişim Tarihi: 25.01.2019)

Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi (2005).İltica ve Göç Mevzuatı, Ankara, http://www.goc.gov.tr/files/files/iltica_goc.pdf (Erişim Tarihi: 28.05.2019).

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, (2016).Mülteci Krizi’nin Yönetimi: Komisyon’un AB-Türkiye Eylem Planının Uygulanmasına İlişkin Raporu, Avrupa Komisyonu Basın Açıklaması, Yayın Tarihi: 10.02.2016, https://www.avrupa.info.tr/tr/news/multeci-krizinin-yonetimi-komisyonun-ab-turkiye-eylem-planinin-uygulanmasina-iliskin-raporu (Erişim Tarihi: 22.05.2019).

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği (2017). Avrupa Göç Gündemi: Göç Akışını Yönetmede Sağlanan Gelişme Sürdürülmeli. Yayın Tarihi: 06.09.2017. https://ec.europa.eu/cyprus/news/20170906_tr (Erişim Tarihi: 30.05.2019)

Aydın, G. (2016). Deniz Yoluyla Gerçekleştirilen Düzensiz Göç ile Mücadelede Devletlerin Yetki ve Uygulamaları. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2).

Aydın, M. ve Ereker, F. (2014). Türkiye’de Güvenlik: Algı, Politika, Yapı. Uluslararası İlişkiler, 11(43). https://doi.org/10.33458/uidergisi.552685

Bakır, B. (2016). Geri Kabul Anlaşması Buzdolabına Kalkıyor. https://www.haberturk.com/gundem/haber/1328853-geri-kabul-anlasmasi-buzdolabina-kalkiyor# (Erişim Tarihi: 22.05.2019).

Baran, D. AB Dış Güvenlik ve Göç Politikaları Üzerinden Mülteci Krizinin Değerlendirilmesi. Beykent Üniversitesi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler.

Batır, K. Avrupa Birliği’nin Geri Kabul Anlaşmaları: Türkiye ile AB Arasında İmzalanan Geri Kabul Anlaşması Çerçevesinde Hukuki Bir Değerlendirme. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30).

Baydarol, C. (2007). Avrupa Birliği’ni Kuran Anlaşma (Maastricht Anlaşması). İktisadi Kalkınma Vakfı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. https://www.ikv.org.tr/images/files/A5-tr.pdf (Erişin Tarihi: 28.05.2019).

Baylis, J. (2008). Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı. Uluslararası İlişkiler, 5(18).

Baysal, B. ve Lüleci, Ç. (2011.) Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi. Güvenlik Stratejileri, 22.

BBC News (2016).Bozkır, Umudumu Kaybetmeye Başladım Demişti, Yayın tarihi: 24.05.2016, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160524_erdogan_ab (Erişim Tarihi: 25.05.2019)

BBC News (2016). Erdoğan’dan AB’ye: Vize Kolaylığı Yoksa Geri Kabul Anlaşması Da Yok, Yayın tarihi: 24.05.2016, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160524_erdogan_ab (Erişim Tarihi: 25.05.2019)

Bilgiç, A. (2011). “Güvenlik İkilimi”ni Yeniden Düşünmek Güvenlik Çalışmalarından Yeni Bir Perspektif. Uluslararası ilişkiler, 8(29).

Bilgiç, A. “Güvenlik İkilemi”ni Yeniden Düşünmek Güvenlik Çalışmalarından Yeni Bir Perspektif. Uluslararası İlişkiler, 8(29).

Bozdağlıoğlu, Y. (2014). Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları. TSA, 18(3).

Bozdağlıoğlu, Y. ve Özen, Ç. Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1.

Bozkaya, Ö. ve Kıncal, A. (2018). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Suriyeli Yerinden Edilmiş Kişiler Bağlamında Türkiye’nin Göç Politikasındaki Gelişimin Değerlendirilmesi. Göç Araştırmaları Dergisi, 4(2).

Brauch, H. G. (2006).Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü. Uluslararası İlişkiler, 5(18).

Cihangir, Ç. K. (2013). Lozan Barış Konferansı’nın İlk Aşaması ve Konferansın Kesintiye Uğradığı Dönemde Yunanistan. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 53. https://doi.org/10.1501/Tite_0000000392

Çakran, Ş. ve Eren, V. (2017). Mülteci Politikası: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39).

Çıvgın, İ. Azınlıklar Sorunu. Dicle Üniversitesi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi.

Çilingir, S. (2018). Kriz Gündeminde AB Politikasının Yetkiler. Hedefler ve Araçlar İtibariyle Değerlendirilmesi: Sınır Yönetimi Örneği. İşletme Fakültesi Dergisi, 19(1). https://doi.org/10.24889/ifede.334138

Demir, O. Ö. ve Soyupek, Y. (2015). Mülteci Krizi Denkleminde AB ve Türkiye: İlkeler, Çıkarlar ve Kaygılar. Global Politika ve Analiz. Global Analiz 6., Ankara.

Demirhan, Y. ve Aslan, S. (2015). Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi. Birey ve Toplum, 5(9). https://doi.org/10.20493/bt.78101

Dersan, E. (2005). Güvenlik Alanında Küreselleşen Belirsizlik: Türkiye Nereye?. Uluslararası İlişkiler, 2(8).

Ekinci, M. U. (2016). Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ve Vize Diyaloğu. SETA Yayınları, Ankara.

Ferudun, A. (2009). Ege’de, Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Aidiyeti Tartışmalı Ada, Adacık ve Kayalıklar Sorunu. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Fırat, M. (2001). “1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler”, (Ed.) Baskın Oran. Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar. Cilt-I. İletişim Yayınları,İstanbul.

Goularas, G. B. ve Sunata U. (2015). Türk Dış Politikasında Göç ve Mülteci Rejimi. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2(1).

Gökçen, S. Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Temel Sorunlar. Dergipark.

Gökçen, S. Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Temel Sorunlar. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/26060

Güleç, C. Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları. TESAM 2.

Güler, A. (2005). Sorun Olan Yunanlılar ve Rumlar. Berikan Yayınları,Ankara.

Gürel, Ş. (1993). Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan İlişkileri(1821-1993). Ümit Yayınları. Ankara.

Gürel, Ş.(1993). Türk-Yunan İlişkileri(1821-1993). Ümit Yayıncılık,Ankara.

İktisadi Kalkınma Vakfı. Stockholm Programı Kabul Edildi. https://bulten.ikv.org.tr/?ust_id=4180&id=4209(Erişim Tarihi: 30.05.2019)

İlktürk, S. E.(2017). Suriyeli Göçmenlerin Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerine Etkileri. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.

İnan, C. E. (2016). Türkiye’de Göç Politikaları: İskân Kanunları Üzerinden Bir İnceleme. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(3). https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.584

İskân Kanunu, Kanun no: 5543, Cilt 46, Sayı 26301, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5543.pdf (Erişim Tarihi: 26.05.2019)

Kara, P. ve Korkut, R. (2010). Türkiye’de Göç İltica ve Mülteciler. Türk İdare Dergisi, 467.

Keser, U. (2006). Kıbrıs’ta Göç Hareketleri ve 1974 Sonrasında Yaşananlar. ÇTTAD.

Keser, U. ve Ak, G. (2013). Ege’de Yunanistan’ın Türk Adaları: Unutulamayanlar. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, Kıbrıs Özel Sayı.

Koçak, O. ve Gürbüz, R. D. Avrupa Birliği Göç Politikaları ve Göçmenlerin Sosyal Olarak İçerilmelerine Etkisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi.

Mandacı, N. ve Özerim, G. (2013). Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi. Uluslararası İlişkiler, 10(39).

Meray, S. L. (2011). Lozan Barış Konferansı: Tutanaklar-Belgeler. Birinci takım. Cilt I. İstanbul.

Nas, Ç. (2015). Türkiye AB İlişkilerinde Geri Kabul ve Vize Serbestliği: Hareketliliğin Yönetimi. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 23(2).

Oğuzlu, H. T. (2007). Dünya Düzenleri ve Güvenlik: Ulus-Devlet Güvenlik Anlayışı Aşılıyor mu? Güvenlik Stratejileri Dergisi, 22.

Orsam. Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi. ORSAM Rapor No: 123. The Black Sea International. Rapor No:22.

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (2012). Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi. Rapor No: 123.

Örselli, E. ve Babahanoğlu, V. (2016). Türkiye’nin Göç Yönetimi ve Göç Politikalarının Gelişimi: Bir Kamu Politikası Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43). https://doi.org/10.17719/jisr.20164317771

Özakman, T.(2005). Şu Çılgın Türkler. Bilgi Yayınevi, Ankara.

Özkan, T. (2000). Operasyon. Doğan Kitap, İstanbul.

Pallis, A.A. (1995).Yunanlıların Anadolu Macerası (1915-1922).(Çev.) Orhan Azizoğlu. Yapı Kredi Yayınları,İstanbul.

Rumelili, B. ve Karadağ, S. Göç ve Güvenlik: Eleştirel Yaklaşımlar. s.4 https://www.academia.edu/35578277/G%C3%B6%C3%A7_ve_G%C3%BCvenlik_Ele%C5%9Ftirel_Yakla%C5%9F%C4%B1mlar_Migration_and_Security_Critical_Perspectives_with_Bahar_Rumelili_ , (Erişim Tarihi 25.05.2019)

Sancak, K. Güvenlik Kavramı Etrafındaki Tartışmalar ve Uluslararası Güvenliğin Dönüşümü. Sosyal Bilimler Dergisi.

Sandıklı, A. ve Emeklier(2014). 21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Anlayışları ve Yaklaşımları. BİLGESAM. Uluslararası Balkan Kongresi.

Sandıklı, A. ve Emeklier, B. Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm. Uluslararası İlişkiler, Galatasaray Üniversitesi.

Sarısır, S. İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu Sahillerine Sığınan Yunanlı Sivil Mülteciler. Türkiyat Araştırmalar Dergisi, 505.

Sönmezoğlu, F. (2000). Türkiye-Yunanistan İlişkileri& Büyük Güçler, Kıbrıs, Ege ve Diğer Sorunlar. Der Yayınları,İstanbul.

Şemşit, S. Avrupa Birliği Göç Politikasının Güvenlikleştirilmesi ve Dışsallaştırılması: Türkiye’ye Yansımaları. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.

Şen, Y. F ve Özkorul, G. (2016). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Yeni Bir Eşik: Sığınmacı Krizi Bağlamında Bir Değerlendirme. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2).

Şen, Y. F. Türk Milliyetçiliği ve “Öteki” Algısı: Yunanistan’la Çözülemeyen Ege Sorunu. Türk İdare Dergisi, 480.

Şen, Y. F. ve Özkorul, G. (2016). Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Yeni Bir Eşik: Sığınmacı Krizi Bağlamında Bir Değerlendirme.2(2).

Tamçelik, S.“Kıbrıs ve Avrupa Birliği İlişkileri-I”. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tekin, B. Ç. (2017). Düzensiz Göçün Yönetimi Konusunda Varılan Türkiye-AB Mutabakatının Avrupa Birliği’nin Uluslararası Kimliği Üzerinde Etkileri. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(11). https://doi.org/10.14780/muiibd.377796

Turhan, E. (2017). Mülteci Krizinin AB-Türkiye İlişkilerine Etkileri: AB’ye Üyelik Sürecinden bir “Stratejik Ortaklığa” Doğru mu? İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (2017). Avrupa Birliği Başkanlığı. AB Bakanı Ömer Çelik’in Geri Kabul Anlaşmasına İlişkin Açıklaması.Yayın Tarihi: 23.05.2017, https://ab.gov.tr/ab-bakani-omer-celikin-turkiye-ab-geri-kabul-anlasmasina-iliskin-aciklamasi_50778.html (Erişim Tarihi: 12.05.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye – AB Arasında 18 Mart’ta Varılan Mutabakata İlişkin Soru-Cevaplar,http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-arasinda-18-mart_ta-varilan-mutabakata-iliskin-soru-cevaplar.tr.mfa (Erişim Tarihi:22.05.2019).

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma. https://www.ab.gov.tr/files/sib/18_resmi_gazete___geri_kabul.pdf (Erişim Tarihi:22.05.2019).

Türkiye’den AB’ye 7 Kriterli Mesaj, Yayın Tarihi: 08.02.2018, https://businessht.bloomberght.com/guncel/haber/1829676-turkiye-den-ab-ye-7-kriterli-mesaj (Erişim Tarihi: 27.05.2019).

Uluslararası Af Örgütü (2017).Yunanistan: Mahkeme Kararları, sığınmacıların AB-Türkiye anlaşması çerçevesinde zorla gönderilmelerinin önünü açıyor. Yayın Tarihi: 22.09.2017, https://www.amnesty.org.tr/icerik/yunanistan-mahkeme-kararlari-siginmacilarin-ab-turkiye-anlasmasi-cercevesinde-zorla-geri-gonderilmelerinin-onunu-aciyor(Erişim Tarihi: 30.05.2019)

Ulusoy, Ü. H. Uluslararası Hukuk Açısından Ege Hava Sahasında Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Sorunlar. Ankara Üniversitesi.

Uygulamalı Bilimler Kongresi(2016). Göç, Yoksulluk ve İstihdam. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Konya.

Ünay, B. (2007). Türk-Yunan İlişkilerinde Temel Sorunlar ve 1999 Sonrası Yumuşama Dönemi. Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Üstün, N. Shengen Anlaşması ve Geleceği. Konya Ticaret Odası. Etüd- Araştırma Servisi.

Vatandaş, S. (2016). Avrupa’ya Göçmen Akışı ve Türkiye’de Göç Politikaları. Bilgi Analiz, 3.

Yakinthou, C. ve Polili, Ö. (2010). Ortak Bir Amaç Üzerinden Uzlaşmak: Kıbrıs’ta Mülteci ve Sığınmacılar İçin İnsan Hakları. TESEV.

Yerasimos, S. (2010). Milletler ve Sınırlar. (Çev. Şirin Tekeli). İletişim Yayınları, İstanbul.

Yılmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri, International Periodical For the Languages. Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2).

Yiğittepe, L. ve Güzelipek, Y. A. (2018). Küresel Güven(liksiz)lik Eski Kavramların Yeni Yorumu. Hiperyayın, İstanbul.

Yorulmaz, M. (2014). “Değişen” Uluslararası Güvenlik Algılamaları Bağlamında Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde “Değişmeyen” Güvenlik Paradoksu. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 3.

Yücel, S. Ege’de Bitmeyen Sorunun Bir Unsuru Olarak Türk ve Yunan Karasuları ve Ulusal Hava Sahaları. Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü.

Published

2020-06-02

How to Cite

Esma Yavuz Kaplanduran. (2020). Insecurity Layer, Security Factor: Effects of Refugee Flow and Illegal Immigration on Turkish-Greek Relations. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 248-271. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp248-271

Issue

Section

Articles