Examining the Relationship Between Stock Prices and Financial Ratios by Panel Data Analysis Method: Turkey and Germany Transport Sector Implementation

Authors

  • Tuba Derya Baskan Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Kırıkkale, TÜRKİYE
  • Ali Uslu Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Turhal-Tokat, TÜRKİYE

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp372-393

Keywords:

Logistics Index, TAS 33, TAS 34, Panel Analysis, Transportation Sector

Abstract

Economic and commercial developments that occur with globalization continue to be influential both in national and international ways. Along with the accounting crises, companies have to publish their financial reports within the framework of some accepted standards in the world. In the study within the framework of TAS-33 and TAS-34 standards, the investigation of stock earnings in financial reporting and the effects of some financial rates on stocks end of period closures are examined. On the other hand in Turkey and Germany firms in logistics index are examined and country comparison are made. The result of the study shows that net profit margin and active profitability have an effect on the closing of stocks in both countries.

References

Aydemir, O, Ögel, S, Demirtaş, G. (2012). Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 277-288.

Aydın, A. (2017). İyi Yönetilen Şirketlerin Sırrı Olarak Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (4), 1541-1553.

Bayrakdaroğlu, A., (2012). Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2012, 139-158.

Birgili, E., & Düzer, M. (2010). Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB'de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (46), 74-83.

Cengiz, H., & Püskül, A. S. Ö. (2016). Hisse Senedi Getirileri ve Kârlılık Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Endeksinde İşlem Gören İşletmelerin Analizi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), 295-306. https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.289021

Çetin, M., & Ecevit, E. (2011). Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 166-182. https://doi.org/10.31671/dogus.2019.160

Dwi, M., Mulyono, R.K., (2009), The Effect of Financial Ratios, Firm Size, and Cash Flow from Operating Activities in the Interim Report to the Stock Return, Chinese Business Review Vol 8 No 6 Serial 72, 44-55.

Güngör, B., ve Yerdelen Kaygın, C. (2015). Dinamik Panel Veri Analizi İle Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 9, 149-168. https://doi.org/10.18025/kauiibf.87055

Güriş S., Pala, A., (2016). Hisse Senedi Getirisi ve firma Karakteristikleri Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul Üzerinde Test Edilmesi: Panel Veri Modeli Uygulaması, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 413-421. https://doi.org/10.14784/marufacd.266453

Işık, Ö., (2019). Finansal Oranların Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: BİST 100 Firmalarından Kanıtlar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (27), 188-202.

İpekten, O, Aghapour, K, Shahinpour, A. (2015). Muhasebe ve Şirket Özelliklerinin BIST'de İşlem Gören Banka ve Sigorta Şirketleri Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (3), 383-398.

Kakilli Acaravcı, S. (2016). Finansal oranlar ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: Borsa İstanbul üzerine Bir Uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 13, S., 35, 263-275.

Karaca, S. S, Başcı, E. S, (2011). Hisse Senedi Performansını Etkileyen Rasyolar ve BİST 30 Endeksinde 2001-2009 Dönemi Panel Veri Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, 337-347.

Küçükkaplan, İ. (2013). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Üretim Firmalarının Piyasa Değerini Açıklayan İçsel Değişkenler: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(2), 161-182.

Lewellen, J., (2004). Predicting Returns With Financial Ratios, Journal of Financial Economics, 74, 209-235. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2002.11.002

Oral, İ. Ç., Bekçi, İ., (2019). TFRS'nin Finansal Raporlara Etkisinin Değer İlgisi İle Tespiti: BİST İmalat Sanayi Sektöründe Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Cilt: 10, Sayı: 23, 99-107. https://doi.org/10.21076/vizyoner.503976

Özgür, C. (2019). Hisse Senedi Getirileri İle Finansal Oranlar Arasındaki İlişkinin Araştırılmasında Bir Panel ARDL Uygulaması, İstanbul Management Journal , (86), 97-113.

Pablo, A.A., Felix, J.L.I., Juan A.R.S., (2005). Financial Decision and Growth Opportunities: A Spanish Firm's Panel Data Analysis, Applied Financial Economics, Vol 15, Issue 6, 391-407. https://doi.org/10.1080/09603100500039201

Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence İn Panels. University Of Chambridge, USC And IZA Bonn, Dp No:1240.

Pirie, S., Smith, M., (2008). Stock Prices and Accounting information: Evidence from Malaysia, Asian Review of Accounting, V. 16, No: 2, 109-133. https://doi.org/10.1108/13217340810889924

Sarı, S., Kırkık, Ş. (2018). Borsa İstanbul'da İşlem Gören Hisse Senetlerinin Muhasebe Verileriyle İlişkilendirilmesi: Bir Sektör Uygulaması. Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 1 (1), 1-15.

Tatoğlu Yerdelen, F.; (2012), İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı, Birinci Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi,

Tekin, B. (2019). Sermaye Yapısı Üzerinde Etkili Faktörler: Davranışsal Kurumsal Finans Bağlamında Bir Panel Veri Analizi. Sosyoekonomi, 27 (42), 145-162. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.04.08

World Bank (2019a), LPI about, Erişim, 30/12/2019, https://lpi.worldbank.org/about

World Bank (2019b), Erişim, 25/12/2019, https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking,

World Bank, (2019c), Erişim, 25/12/2019, https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/DEU/2018/C/DEU/2016/C/DEU/2014/C/DEU/2012/C/DEU/2010/C/DEU/2007#chartarea

World Bank, (2019d), Erişim, 25/12/2019,

https://lpi.worldbank.org/domestic/environment_institutions/2018/C/TUR/C/DEU#chartarea

Yaman, S , Korkmaz, T , Açıkgöz, E . (2017). Pay Getirilerine Etki Eden Finansal Oranların Panel Veri Analiz Yöntemi İle Tespiti: BİST Gıda Firmaları Üzerine Bir Uygulama, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (4), 187-204. DOI: 10.25287/ohuiibf.295748. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.295748

Yaz, H.F. (2013). Panel Veri Analizinde Hausman Test İstatistiği Örnek Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı.

Yıldız, B., Demireli, E., (2019). Borsa İstanbul AŞ. Perakende Ticaret Sektöründe Sermaye Yapısı Kararlarının Mikro Panel Veri Yöntemi ile İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 41, 220-234.

Published

2020-06-02

How to Cite

Tuba Derya Baskan, & Ali Uslu. (2020). Examining the Relationship Between Stock Prices and Financial Ratios by Panel Data Analysis Method: Turkey and Germany Transport Sector Implementation. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 372-393. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp372-393

Issue

Section

Articles