Testing Periodic Anomalies on the Stock Values of Deposit Banks Traded in Borsa Istanbul

Authors

  • Meltem KESKIN Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Ankara, 06950, Türkiye, mkeskin@ybu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-8536-4940
  • Ahmet YUCEL Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Ankara, 06950, Türkiye, ayucel@ybu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-2364-9449

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol8iss1pp136-151

Keywords:

BIST, Deposit Banks, Anomaly, Covid-19

Abstract

Banks are one of the most fundamental intermediary institutions in the financial markets and compare those who supply funds with those who demand funds. It ensures that the right funds are effectively transferred from the investor to those who need to use it. Thus, the efficiency of the financial system is increased and the fund surplus and fund demand are able to meet with affordable prices. But, in some periods, participants trading in financial markets may experience extraordinary realities that cannot be explained with generally accepted effective market theories. These situations can be called as periodic anomalies. The aim of this study is to get an empirical examination of possible periodic anomalies in Borsa Istanbul (BIST). In this context, the share value movements of nine deposit banks traded in BIST 100 in 2015-2019 and 2020 periods were analyzed comparatively. As a consequence of the research; A dramatic difference was sighted between the share value movements of the deposit banks during the Covid-19 epidemic, which affected a large part of 2020 and 2015-2019 periods. This situation clearly reveals the periodic anomaly effect on the share value movements of the deposit banks.

References

Akbulak, Y., Kavaklı E., Tokmak A. (2004). Kayıp Yıllar. Beta Yayınları. İstanbul.

Akyazı, H., Ekinci, A. (2009). Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 3-19.

Aliyev, F., Gamarli, N. (2018). Borsa İstanbul’da Haftaiçi Anomalisi Üzerine Bir İnceleme. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt3/Sayı3. 625-632.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (01 Ocak 2020). “Bankalar”. Erişim Tarihi: 25 Kasım 2020, Erişim: https://www.bddk.org.tr./Kuruluslar-Kategori/Bankalar/1.

Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Price‐Earnings Ratios. A Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance. 32 (3): pp.663-682.

Bayrakdaroğlu, A., Ege, İ. (2008). Türkiye’deki Bankaların Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi. TÜİK 17. İstatistik Araştırma Sempozyumu. Ankara, ss.32-49.

Bildik, R. (2000). Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İMKB Yayınları, İstanbul.

Brainerd, E., M. V. Siegler (2003). The Economic Effects of the 1918 Influenza Epidemic. CEPR. Discussion Papers. California.

Çetin, M.K., Çetin, E.İ. (2010). Multi Criteria Analysis of Banks’ Performances. International Journal of Economics and Finance Studies, 2(2). ss.73-78.

Chien, C. C., Lee, C. F., Wang, A. M. (2002). A Note on Stock Market Seasonality The Impact of Stock Price Volatility on the Application of Dummy Variable Regression Model. The Quarterly Review of Economics and Finance. 42 (1): ss.155-162.

Çonkar, M. K. (1988). Kalkınma Bankacılığı ve Türkiye'deki Uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.

Daday, Z. (2019). Hisse Senedi Piyasalarında Anomaliler: Borsa İstanbul’da Kesitsel Anomalilere Yönelik Ampirik Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.

Erdem, E. (2018). Para Banka ve Finansal Sistem. Detay Yayıncılık. Ankara.

Ersoy, H., Gürbüz, A.O., Erdoğan Fındıkçı, M. (2020). Covid 19'un Türk Bankacılık ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri, Alınabilecek Önlemler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Covid 19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı. Sayı: 37. ss.146-173.

Fama, E. F. (1965). The Behavior of Stock-Market Prices. The Journal of Business. 38 (1): ss.34-105.

Fertekligil, A. (2000) Türkiye’de Borsa’nın Tarihçesi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayını. İstanbul.

Garret, H. E. (2009). North American Agroforestry An İntegrated Science And Practice. American Society of Agronomy, Madison, W.I. (EUA).

Gücenme, Ü. (1994). Türkiye'de Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları. Ankara.

Gümüş, F. B., Durmuşkaya, S. (2015). Vadeli İşlem Piyasalarında Haftanın Günleri Etkisi ve Tatil Anomalisinin Tespiti Üzerine Bir Analiz. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8 (1). ss.43-52.

Hunjak, T., Jakovčević, D. (2001). AHP. Based Model for Bank Performance Evaluation and Rating. 6 th ISAHP, 2-4 August, pp.1-10. Berne-Switzerland,

Jaffe, J., Keim, D. B., Westerfield, R. (1989). Earnings Yields, Market Values and Stock Returns. The Journal of Finance. 44 (1). Pp.135-148.

Kamu Aydınlatma Platformu (01 Ocak 2020). BIST Şirketler. Erişim Tarihi: 27 Kasım 2020, Erişim: .https://www.kap.org.tr./tr/bist-sirketler

Karcıoğlu, R., Özer, N. (2017). BIST’de Haftanın Günü ve Tatil Etkisi Anomalilerinin Getiri ve Oynaklık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 7 (14): ss.457-483.

Karan, M.B. (1996). Hisse Senetlerine Yapılan Yatırımların Performanslarının Fiyat/Kazanç Oranına Göre Değerlendirilmesi. İktisat İşletme ve Finans 11 (119), ss.26-35.

Kayral, İ., Tandoğan, N. (2019). BİST Şehir Endekslerinde Ay İçi ve Ay Dönümü Anomalilerinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4) , ss.3114-3133 .

Keskin, M. (2020). Merkez Bankası ve Hazine. 2. Baskı.: Astana Yayınları. Ankara.

Keskin Köylü, M. (2016). Importance of the Diversification of Interest-Free Financial Products and Interest-Free Banking from the Turkish Perspective. International Journal of Arts Humanities and Social Sciences (IJAHSS) Volume 1 Issue 4. November 2016. 46-51. Erişim Tarihi: 27 Kasım 2020, Erişim: http://www.ijahss.com/Paper/ 11102016/101120019.pdf

Kılıç, S.B. (2006). Türk Bankacılık Sistemi İçin Çok Kriterli Karar Alma Analizine Dayalı Bir Erken Uyarı Modelinin Tahmini. ODTÜ Gelişme Dergisi, 33 (1). ss.117-154.

Korkmaz, T., Başaran, Ü., Çevik, E.İ. (2010). Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi. Ege Akademik Bakış. 10.(4). ss.1139-1154.

Köse, A., Bülbül, S. (2009). 2008 Küresel Kriz Surecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performans Analizi. Uluslararası Finans Sempozyumu: Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışlar. Marmara Üniversitesi 16 Ekim, ss.259-275. İstanbul,

Köse, T., Ağdeniz, Ş. (2020). Covıd 19 Salgınının BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardının Uygulama Sürecine Etkileri. Mali Çözüm Dergisi. 30 (161), ss.69-94.

Lawrence, E. R., McCabe, G., Prakash, A. J. (2007). Answering Financial Anomalies: Sentiment Based Stock Pricing. The Journal of Behavioral Finance. 8.(3). pp.161-171.

Ma, T., Shaw, T. Y. (1990). The Relationships Between Market Value, P-E Ratio, Trading Volume and the Stock Return of Taiwan Stock Exchange. Pacific Basin Capital Markets Research. 1 (1); Pp. 313-335.

Özden, K., Özmat, M. (2014). Salgın ve Kent: 1347 Veba Salgınının Avrupa’da Sosyal, Politik ve Ekonomik Sonuçları. İdealkent, 5(12): ss. 60-87.

Resmi Gazete (2005). Bankacılık Kanunu. 1 Kasım 2005 Salı - Sayı: 25983 Mükerrer. Erişim Tarihi: 25 Kasım 2020, Erişim: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/ 20051101M1-1.htm

Thaler, R. H. (1987). Anomalies: The January Effect. Journal of Economic Perspectives. 1(1): pp.197-201.

Türkiye Bankalar Birliği (01 Ocak 2020). Türkiye Bankacılık Sistemi. Erişim Tarihi: 25 Kasım 2020, Erişim: https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_ Listesi.asp?tarih= 7/9/20

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (01 Ocak 2020). Kovid-19 (Koronavirüs) Salgınının Ekonomik Etkileri. Erişim Tarihi: 25 Kasım 2020, Erişim: https://aybu.edu.tr/yulisa/contents/files/ULI%CC%87SA12Kovid.19.Ekonomik.Etkiler.pdf

Wong, K. A., Tan, R. S. K., Liu, W. (2006). The Cross-Section of Stock Returns on the Shanghai Stock Exchange. Review of Quantitative Finance and Accounting. 26.(1): pp.23-39.

Wu, H., Tzeng, G., Chen, Y. (2009). A Fuzzy MCDM Approach For Evaluating Banking Performance Based On Balanced Scorecard. Expert Systems with Applications. An International Journal, 36(6): pp.10135-10147.

Published

2021-04-06

How to Cite

KESKIN, M., & YUCEL, A. (2021). Testing Periodic Anomalies on the Stock Values of Deposit Banks Traded in Borsa Istanbul. International Journal of Social, Political and Economic Research, 8(1), 136-151. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol8iss1pp136-151

Issue

Section

Articles