Tax Incentives For Research And Development Activities And Comparison Between Selected Countries


Abstract views: 336 / PDF downloads: 232

Authors

  • Melih Çildir melih
  • Melike Tetik Yüksek Lisans Öğrencisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Email: tetikmelike@outlook.com

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol9iss1pp112-130

Keywords:

R&D, R&D Expenditures, Tax Incentives, Economic Growth, Selected Countries.

Abstract

With the acceleration of globalization, the phenomenon of competitiveness has become very important and the concept of research and development, which is an important key for competition, has come to the forefront. Countries that realized the benefits of research and development in the early period and invested in the relevant field have achieved the status of development today, and the more they see the benefits, the more they increase their investments.

                The aim of the study is to examine the various incentive tools used by governments for the encouragement of low-level R&D investments due to various market failures, and in this context to examine the tax incentives that various countries apply to R&D with their shares allocated to R&D from gross national product. With the data acquired, in comparison Turkey with the other countries elected made and the correlation of R&D tax incentives between the economic growth of selected countries.

References

Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun. (2008, 12, Mart). Resmi Gazete (Sayı: 29843) (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160930-13.htm). Erişim Tarihi: 31 Aralık 2020.

Adalı, Çınar, (2018), “AB Ar-Ge Politikaları 2003-2011” TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü, http://www.emo.org.tr/ekler/1d53bb9e8686aa3_ek.pdf?tipi=2&turu= X&sube=14, (Erişim Tarihi: 21 Ocak 2021).

Ahmad, S. M., & Chowdury, S. R. H. (2020). Interest-free Financing: An Overview of Interest-free Finance in Turkey and Bangladesh. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 272-291.

Ağayev, Seymur, (2010), Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Örneğinde Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı:1, s. 159-184.

Akdemir, Ali, (1990), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ar-Ge Olanakları, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt: 8, Sayı:1, s.215-227.

Akdoğan, Abdurrahman, (1980), Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, Sayı 137, s. 26.

Barutçugil, İsmet S., (1981), Teknolojik Yenilik ve Araştırma Geliştirme Yönetimi, Bursa Basımevi, Bursa.

Baştürk, Kibriye, (2012), Vergi Teşvik Politikası ve Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Berber, Metin, (2017), İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Çelebi, A. Kemal, Kahriman, Hamza, (2011), Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi, Maliye Dergisi, Sayı 161, s. 33-63.

Dokuzuncu Kalkınma Planı. (www.sbb.gov.tr). Erişim Tarihi: 25 Mart 2021.

Eser, Burçin, (2012), Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Uygulaması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Empowerment of Women in Muslim Communities, A. Saeyd Rashed Hasan CHOWDURY. Policy, Politics and International Relations, 2.

Giray, Filiz, (2012), Vergi Teşvik Sistemi ve Uygulamaları, Ekin Basımevi, Bursa.

Görür, Ahmet, (2006), Ar-Ge Yönetimi ve KOBİ’lerde Ar-Ge Faaliyetleri, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Sosyal Bilimler İleri Teknoloji Enstitüsü, Gebze.

GÖKTAŞ, V., & CHOWDURY, S. R. H. (2019). The Role Of Sustainable Development Goals On Environmental Sustainability: A Discourse From An Islamic Perspective. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 279-295.

İncekara, Ahmet, Demez, Selim, Akyol, Mehmet, (2014), Ar-Ge Harcamalarına Yapılan Teşviklerin Etkinliği: Türkiye BRICS Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı 2, s. 33-63.

Keleş, Murat Kemal, (2007), Türkiye’de Teknokentler: Bir Ampirik İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Kurt, Serdar, Berber, Metin, (2008), Türkiye’de Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 22, Sayı 2, s.57-80.

MÜSAİD, (2012, Mart), “Küresel rekabet için Ar-Ge ve inovasyon stratejik dönüşüm önerisi” , https://www.musiad.org.tr/uploads/yayinlar/arastirma-raporlari/pdf/kuresel_rekabet_icin_ar-ge_ve_inovasyon.pdf , (Erişim Tarihi: 30 Aralık 2020).

OECD, (2021), “Gross domestic spending on R&D” (indicator). doi: 10.1787/d8b068b4-en. (Erişim Tarihi: 18 Ocak 2021).

Orkunoğlu Şahin, Işıl, (2017), R&D Tax Incentive System in Some Selected Countries, Social Sciences Research Journal, Cilt: 6, Sayı 4, s. 137-148.

Tiryakioğlu, Murad, (2006), Araştırma Geliştirme-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

TÜBİTAK, (2004), Bilgi Toplumuna Doğru, Türkiye 2. Bilişim Şurası Sonuç Raporu, Ankara.

Tüleykan, Hayrettin, (2015), Mali Teşvik Uygulamalarında Ar-Ge ve Önemi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1, s. 231-254.

Türedi, Salih, Berber, Metin, (2010), Finansal Kalkınma, Ticari Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Analiz, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, s. 301-316.

Türkay, İmdat, (2017, Ekim), Ar-Ge, Tasarım, Destek Personeline Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, https://vergialgi.net/ar-ge-tasarim-destek-personeline-odenen ucretlerde-gelirvergisi-stopaji-tesviki , (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2021).

Ünal, Targan, Seçilmiş, Nisa, (2013), Ar-Ge Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 12-25.

Ullah, R., Hasan, S., & Chowdury, S. R. H. 15 JULY FAILED COUP IN TURKEY: AN ANALYSIS FROM BANGLADESHI MEDIA. İçtimaiyat, 4(15 Temmuz Özel Sayısı), 86-97.

Yaylalı, Muammer, Akan, Yusuf, Işık, Cem, (2010), Türkiye'de Ar-Ge Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1990-2009, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, s. 13-26.

Yeşilay, Güray, (2006), Avrupa Birliği’nde Ar-Ge’lere Sağlanan Vergisel Teşvikler ve Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yıldız, Halil, (2005), Türkiye'de Üniversite-sanayi İlişkileri ve Kobi'ler (Küçük Sanayi) Açısından Önemi, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, s. 207 – 229.

Yücel, Nur, (2020), Vergi Teşviklerinin Ar-Ge Faaliyetleri ve İnovasyona Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Published

2022-04-09

How to Cite

Çildir, M., & Tetik , M. . (2022). Tax Incentives For Research And Development Activities And Comparison Between Selected Countries. International Journal of Social, Political and Economic Research, 9(1), 112–130. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol9iss1pp112-130

Issue

Section

Articles